Welcome to the Forums

Conversation Between Bobby Sexton and hurricane

1 Visitor Messages

 1. Thẩm T? tự h?o n?i: ?Giống như ta, c? y?u linh của Liệt Diễm Y?u Hồ.?

  Chỉ thấy hai tay trước mặt Thẩm T? kh?ng ngừng biến h?a, l?ng mi của n?ng ng?y c?ng d?i nhỏ, mặt ng?y c?ng nhọn, h?m răng trở n?n sắc b?n, m?ng tay cũng trở n?n b?n nhọn, sau lưng hiện ra một c?i đu?i m?u hồng.

  - ?Sau khi y?u linh phụ thể, ta c? thể đạt được lực lượng của Liệt Diễm Y?u Hồ, trở n?n nhanh nhẹn c?n c? lực lượng hỏa diễm. B?n trong y?u th? giới, Liệt Diễm Y?u Hồ thuộc về y?u th? cấp Ho?ng Kim, cũng c? nghĩa tu vi cao nhất ta c? thể đạt được l? Ho?ng Kim Y?u Linh Sư!?
  c?ng ty dịch vụ kế to?n
  th?nh lập c?ng ty trọn g?i
  Best Fashion Store Shopify Themes
  N?i đến tu vi của m?nh, Thẩm T? liền hiện l?n vẻ đắc ?.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Play Warzone: Armageddon